Toelating

Brugklas

Voor toelating zijn twee gegevens noodzakelijk: een positief advies van het primair onderwijs en een met goed gevolg afgelegde toets (bijvoorbeeld de citotoets). Voor plaatsing in een havobrugklas is een citoscore van minimaal 536 vereist en een havoadvies. Voor een vwo-brugklas moet de citoscore minimaal 542 zijn en moet er een vwo-advies van de basisschool zijn. In geval van twijfel wordt een aanvullende test afgenomen (de niotoets). Leerlingen met een leerlinggebonden financiering Sinds 1 augustus 2003 is bij wet geregeld dat aan leerlingen met een handicap of stoornis, die een positieve beschikking van de Commissie voor de Indicatiestelling hebben gekregen, een leerlinggebonden financiering wordt toegekend (de zogenaamde rugzakleerling). Ouders zijn met deze financiering vrij te kiezen voor speciaal of regulier onderwijs. Het Reviuslyceum zal bij aanmelding van een rugzakleerling (eventueel in een gesprek met de ouders) allereerst nagaan of:

  • de intellectuele capaciteiten van de leerling overeenkomen met het onderwijsniveau dat de school biedt en of de combinatie van de zorg of eventuele medische behandeling en het volgen van lessen in de school in alle redelijkheid kan plaatsvinden. Het is noodzakelijk dat de voorzieningen, kennis en extra geschoold personeel hiervoor op school aanwezig zijn. Dit geldt zowel voor de fysieke omgeving als voor orthopedagogische en didactische eisen die uit de hulpvraag voortvloeien,
  • de problemen van de leerling van dien aard zijn, dat de rust en de veiligheid in de school van hem- of haarzelf, de medeleerlingen en/of het personeel door zijn of haar aanwezigheid niet in het geding komen,
  • door zijn of haar aanwezigheid de leerling het leerproces en/of het welbevinden van de andere leerlingen niet verstoort. Daarbij valt onder andere te denken aan problematisch gedrag ten gevolge van alcohol- of drugsverslaving of psychiatrische stoornissen waarvoor een meervoudige behandeling plaatsvindt.

Centraal in dit vooronderzoek en gesprek staat het belang van het kind. Bij de uiteindelijke afweging zijn er vier randvoorwaarden van grote betekenis: leerbaarheid, mobiliteit, vermogen tot communicatie en zelfredzaamheid. Een leerling is niet toelaatbaar als aan één van de bovenstaande randvoorwaarden niet voldaan wordt. In die gevallen beslist de toelatingscommissie pas over plaatsing nadat het intern zorgteam zich heeft uitgesproken over de mogelijkheid om de leerlingen het onderwijs en de begeleiding te kunnen bieden, die nodig is. Daarbij laat de school zich adviseren door het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord en eventueel externe deskundigen. Bij het niet toelaten zal de school dit altijd schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders melden. De toelatingscommissie wordt gevormd door de directeur en de beide teamleiders. De remedial teacher is adviseur.

Havo 4

Onder de volgende voorwaarden kan een leerling met een diploma mavo/vmbo-tl worden toegelaten tot het vierde leerjaar van de havo: het gemiddelde van de eindexamencijfers is ten minste 7;

  • de leerling heeft een positief advies van de toeleverende school;
  • de leerling is bereid tot aanvullende scholing na het examen;
  • de leerling een passend profiel heeft.

Doorstroming

Aan het einde van het schooljaar wordt aan de hand van vooraf vastgestelde normen bepaald of een leerling naar een hoger leerjaar kan worden bevorderd. In principe is in de onderbouw doubleren niet toegestaan. Een leerling wordt bij onvoldoende resultaten bevorderd naar een lager niveau (zie bijlage 2). Van havo 5 naar vwo 5 Na het behalen van het havodiploma is het mogelijk door te stromen naar vwo 5. Bij de keuze van het profiel en de vakken in de vrije ruimte moet met een dergelijke overstap reeds in havo 3 rekening worden gehouden.