Missie

Missie

Het Reviuslyceum biedt leerlingen in een veilige en kansrijke omgeving uitdagend en activerend onderwijs van hoog niveau. Het doel is leerlingen maximaal toe te rusten om in hun verdere leven als volwaardig mens in een internationaal georiëeerde samenleving te kunnen functioneren. Medewerkers hebben een open en ontwikkelingsgerichte en op samenwerking gerichte instelling. Er is oog voor het individu waardoor maatwerk wordt geleverd.

Kernkwaliteiten

De missie van de school is uitgewerkt in de volgende kernkwaliteiten:

 • Leren en ontwikkelen
 • Kwaliteit
 • Saamhorigheid
 • Veiligheid

Leren en ontwikkelen

Het onderwijs is gericht op de ontwikkeling van alle betrokkenen; leerlingen en medewerkers. Dit houdt in dat de leerling:

 • kennis en vaardigheden opdoet en een passend niveau en richting kiest;
 • leert het bredere maatschappelijke verband ook op internationaal niveau te zien/ervaren;
 • leert samenwerken en omgaan met anderen;
 • leert verantwoord met zichzelf om te gaan.

Voor de medewerker betekent dit dat:

 • er regelmatige scholing wordt aangeboden, gezamenlijk en individueel;
 • iedereen betrokken is bij de integrale begeleiding van de leerlingen;
 • deze flexibel kan inspelen op veranderende situaties;
 • deze een creatieve leeromgeving schept die de leergierigheid en een onderzoekende en kritische instelling stimuleren.

Kwaliteit

 • De intellectuele vorming is even belangrijk als het aanleren van vaardigheden; het delen van kennis en het openstaan voor feedback scheppen een klimaat waarin iedereen geprikkeld wordt om alleen en gezamenlijk op een hoger niveau te presteren;
 • werken aan kwaliteit houdt ook in dat er oog is voor de talenten van en de verschillen tussen mensen.

Saamhorigheid

 • De school is van iedereen (directie, leerlingen, medewerkers, ouders). Er is van hoog tot laag een wijgevoel: "Bij ons doet iedereen mee"
 • er is een goede samenwerking tussen medewerkers, leerlingen en directie. De verhoudingen zijn open, eerlijk en angstvrij;
 • de communicatie en feedback zijn duidelijk, efficiënt en eerlijk;
 • men staat open voor kritiek, durft zijn mening te geven en problemen worden gezamenlijk opgelost;
 • de samenwerking tussen collega's wordt gestimuleerd en van elkaars talenten wordt gebruik gemaakt.