Finance

Aansprakelijkheid

De school en het personeel zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van fietsen en andere voorwerpen. Wij doen wel ons uiterste best om dit soort incidenten te voorkomen. Opzettelijk aangebrachte schade vinden wij een zeer ernstige zaak waarop zware sancties staan. In geval van diefstal wordt aangifte bij de politie gedaan.

Verzekeringen

De school kan aansprakelijk zijn voor schade die derden lijden door een onrechtmatige daad van personen waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Het bestuur is verantwoordelijk voor al diegenen die in het kader van de schoolse en buitenschoolse activiteiten werkzaamheden voor de school verrichten. Al deze personen worden als verzekerde aangemerkt. De kring van verzekerden is dus ruimer dan alleen de personeelsleden van de school. Ook verzekerd zijn de bestuursleden, vrijwilligers, stagiaires en andere inleenkrachten. De school is niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen. De wetgever legt de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de school, maar - afhankelijk van de leeftijd - bij de leerling zelf of bij de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s). Deze kunnen zich daartegen particulier verzekeren. Toch komt het geregeld voor dat benadeelden de school aanspreken voor schade die door leerlingen is veroorzaakt. In de aansprakelijkheidsverzekering van de school is de aansprakelijkheid van leerlingen 'secundair' meegenomen. Dat wil zeggen: waar leerlingen niet vanuit hun privé situatie zijn verzekerd, geldt de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van de school. Onder het begrip schade dient te worden verstaan: letsel of benadeling van gezondheid (personenschade), beschadiging, teniet of verloren gaan van zaken (zaakschade), gevolgschade voortvloeiende uit personenschade of zaakschade.

Schoolongevallenverzekering

De ongevallenverzekering geeft uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit. Ook kan deze verzekering uitkering geven ter vergoeding van gemaakte kosten voor geneeskundige en/of tandheelkundige hulp. Bij geneeskundige en tandheelkundige hulp gaat de eigen verzekering van de deelnemer altijd voor. De verzekering via de school geeft een aanvullende dekking op de eigen verzekering. De verzekering is van kracht binnen Europa. Voor volledige informatie en de formele polisvoorwaarden is over beide verzekeringen informatie beschikbaar op de schooladministratie. Doorlopende reisverzekering De school heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten. Dus bij alle reizen en excursies en dergelijke zijn de leerlingen verzekerd.

Huur kluisje

Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het goed opbergen van hun eigendommen. De school biedt de mogelijkheid tot het huren van een kluisje. De kluisjes zijn bedoeld om persoonlijke bezittingen van leerlingen veilig in op te bergen. De huur is €10,00 per jaar. Ook wordt €10 borg in rekening gebracht.

Kosten leermiddelen

De schoolboeken worden 'om niet' geleverd. Wel wordt een borg van €75 gevraagd. Hiermee heeft de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad ingestemd. Daarnaast zijn er nog onkosten waarvoor moet worden betaald. De schoolkosten worden vastgesteld na instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Voor het vwo-extra programma worden extra kosten gemaakt voor excursies en (gast)docenten. De bijdrage is voor het eerste jaar €50. In het tweede en derde jaar krijgen de leerlingen Spaans hetgeen €35 kost (voor extra vakken zijn de boeken niet gratis).

  • Voor het vwo-extra programma worden extra kosten gemaakt voor excursies en (gast)docenten. De bijdrage is voor het eerste jaar € 50. In het tweede en derde jaar krijgen de leerlingen Spaans hetgeen € 35 kost (voor extra vakken zijn de boeken niet gratis).
  • Voor materiaal zoals kopieën en boeken op school (bijvoorbeeld atlassen) wordt € 35 gerekend.
  • Voor het examenvak BSM en de module lo zijn nog aparte kosten voor diverse sportactiviteiten. De kosten hiervoor bedragen € 80. Inning vindt apart plaats.
  • Voor de themaklassen sport, cultuur en science wordt respectievelijk € 90, € 40 en € 60 per jaar in rekening gebracht. Er kan ook gekozen worden een huiswerkklas. Daaraan zijn geen kosten verbonden.
  • Voor Delf-scolaire en Cambridge Engels worden aparte kosten in rekening gebracht

Internationalisering en uitwisselingen

In het kader van de internationalisering wordt in het vierde leerjaar een uitwisseling georganiseerd. Hiervoor wordt €350 in rekening gebracht (prijspeil 2010). De werkelijke kosten liggen veel hoger maar dankzij subsidies van het Europees Platform kunnen we deze laag houden. Deelname is verplicht. De kosten worden apart geïnd. Er is een spaarregeling. Via de administratie kunt u daarover nader geïnformeerd worden.