Organisatie

Betrokkenen

Bij de leerlingbegeleiding zijn betrokken:
mentoren: iedere klas of groep heeft een mentor
leerlingbegeleiders: mw. C. de Jong en mw. I. Hollander
remedial teacher: mw. C.M. Kromdijk
vertrouwenspersonen: mw. C. van Wieren en V. Groen
decanen: havo: drs W.G. Blok en vwo: ir. A. Storm
schoolarts: mw. dr S. Mostert
Intern zorgteam en zorgadviesteam

Inleiding

Leerlingenzorg wordt gedefinieerd als alle pedagogische en didactische maatregelen waarmee een school leerlingen ondersteunt in hun leer- en/of ontwikkelingsproces. De leerlingenzorg moet eraan bijdragen dat de leerling zijn persoonlijke doelstellingen haalt, zijn competenties ontwikkelt en zich kwalificeert voor de periode na het voortgezet onderwijs. De huidige ontwikkelingen in de maatschappij hebben veranderingen teweeggebracht in het denken over zorg en onderwijs. De regering heeft besloten dat scholen in elke regio gezamenlijk de zorg vorm moeten gaan geven, het zogenaamde Passend Onderwijs. Passend onderwijs staat voor maatwerk. Voor elk kind en iedere jongere moet er onderwijs in de regio beschikbaar zijn dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Om ouders en leerlingen duidelijkheid te geven over de (on)mogelijkheden van een school op gebied van leerlingenzorg, stelt elke school een zorgprofiel op. In kader van het zorgprofiel wordt ook de zorgstructuur binnen de school helder beschreven. Het Reviuslyceum hoopt voor augustus 2011 het zorgprofiel en de zorgstructuur duidelijk beschreven te hebben.